30/06/2023 | Thể lệ Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật này quy định cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của Thành viên của SC VivoCity App. Mọi dữ liệu cá nhân đã được cung cấp cho chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật này và tuân thủ Nghị Định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Vui lòng dành chút thời gian tìm hiểu việc ứng dụng bảo mật của chúng tôi và liên hệ chúng tôi nếu bạn có câu hỏi nào.

 1. Bằng việc đồng ý đăng ký trở thành Thành viên và sử dụng Chương trình, bạn tự nguyện đồng ý cung cấp cho chúng tôi và chấp thuận cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn do bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn (“Dữ liệu Cá nhân”):
 • Họ tên đầy đủ
 • Ngày, tháng, năm sinh (tùy chọn cung cấp)
 • Giới tính (tùy chọn cung cấp)
 • Số điện thoại di động
 • Địa chỉ thư điện tử
 • Địa chỉ nhà (Chỉ cần Thành phố và huyện) (tùy chọn cung cấp)
 • Thông tin về mức chi tiêu của Thành viên tại Trung tâm Thương mại SC VivoCity;
 • Thông tin được trong hoặc liên quan đến biên lai do Thành viên đăng tải lên Chương trình (bao gồm cả thông tin thanh toán), dưới dạng hình ảnh hoặc văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác;
 • Bất kỳ thông tin nào khác được gửi đến và được nhận bởi Chương trình.
 1. Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ bạn trừ khi điều này không hợp lý hoặc không khả thi để thực hiện. Khi thu thập Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu thông qua nhiều cách thức khác nhau bao gồm:
 1. thông qua việc bạn truy cập và sử dụng SC VivoCity App
 2. thông qua việc bạn sử dụng Chương trình của chúng tôi
 3. thông qua thư điện tử, các ứng dụng nhắn tin, các nhóm mạng xã hội truyền thông, các diễn đàn hoặc các phương thức chia sẻ tài liệu mà bạn sử dụng để cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi
 4. thông qua các trao đổi thư từ mà chúng tôi nhận được từ bạn nếu bạn liên hệ chúng tôi thông qua SC VivoCity App hoặc thông qua bất kỳ kênh trao đổi nào khác
 5. khi bạn đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi
 6. thông qua việc sử dụng cookies
 1. Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích sau đây:
 1. gửi những thông tin trao đổi đến và theo yêu cầu hoặc chấp thuận bởi bạn
 2. cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phần nhất định của Chương trình của chúng tôi
 3.  cung cấp những dịch vụ của Chương trình
 4. cập nhật hồ sơ lưu trữ của chúng tôi và giữ thông tin liên lạc chi tiết của bạn được cập nhật
 5. xử lý và phản hồi bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc hoặc phản hồi hoặc đơn đăng ký nào của bạn về Chương trình của chúng tôi thông qua SC VivoCity App
 6. thực thi các quyền hoặc tuân thủ với các nghĩa vụ theo pháp luật hiện hành được áp dụng đối với bạn và/hoặc chúng tôi, hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà bạn đã đồng ý
 7. cho phép những người được ủy quyền của các Cửa hàng Tham Gia và nhân viên của chúng tôi nhằm truy cập an toàn, và kiểm nhận việc đổi Điểm Vivo thành Phần Thưởng theo Chương trình tại Các Cửa hàng Tham Gia hoặc tại Trung tâm Thương mại SC VivoCity
 8. sao chép, giữ lại, ghi lại và lưu trữ cho mục đích đánh giá
 9. bảo vệ quyền và tài sản của SC VivoCity
 10. phân tích sở thích mua sắm của bạn, và để tổ chức, triển khai các hoạt động tiếp thị như nghiên cứu thị trường, lập hồ sơ khách hàng, thị hiếu khách hàng, bảng câu hỏi thăm dò ý kiến, các cuộc khảo sát, yêu cầu đánh giá
 11. trao đổi và cung cấp thêm thông tin mà bạn có thể quan tâm về Trung tâm Thương mại SC VivoCity, Các Cửa hàng Tham Gia của chúng tôi, Chương trình của Chúng tôi hoặc/và các nhà cung cấp dịch vụ thông qua thư trao đổi trực tiếp, các ưu đãi và phiếu giảm giá đặc biệt, thông báo sự kiện, các thông báo và các hình thức tiếp thị khác
 12. gửi cho bạn các thông báo và tin nhắn tiếp thị liên quan đến các sự kiện khuyến mãi, các lời đề nghị/ mời chào, các sản phẩm, các lợi ích và các chương trình khác tại Trung tâm Thương mại SC VivoCity
 13. thông báo đến bạn về Điểm Vivo và việc quy đổi thành Phần thưởng theo Chương trình
 14. quản lý các nhu cầu kinh doanh hàng ngày như quản trị kinh doanh, phân tích, phòng ngừa gian lận, thực thi nghĩa vụ báo cáo doanh nghiệp, Điều khoản và Điều kiện hoặc để tuân thủ luật pháp
 15. thực hiện nghiên cứu, lập kế hoạch và phân tích thống kê
 16. lưu trữ trên hệ thống máy chủ đám mây tại Việt Nam
 17. tiết lộ cho các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật
 18. xử lý Dữ liệu Cá nhân theo Chính sách Bảo mật này cho các mục đích khác liên quan trực tiếp đến chức năng của SC VivoCity App và Chương trình
 1. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích bạn đã được thông báo và chấp thuận hoặc đã được cho phép theo quy định pháp luật hiện hành. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba cho những mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận của bạn.
 2. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho:
 1. các công ty liên kết, nhà thầu hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ của SC VivoCity App cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này và các mục đích (i) vận hành SC VivoCity App; (ii) thực hiện đầy đủ các yêu cầu của bạn; và (iii) cung cấp Chương trình cho bạn;
 2. các tổ chức vận hành và quản lý SC VivoCity App mà xử lý, lưu trữ hoặc phân tích Dữ liệu Cá nhân nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ của SC VivoCity App và Chương trình cho Thành viên và Các Cửa hàng Tham Gia;
 3. bất kỳ tổ chức nào khác cho mục đích được phép với sự đồng ý rõ ràng của bạn; hoặc
 4. cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu theo quy định của pháp luật.
 1. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các công ty liên kết của chúng tôi, nhà thầu hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở nước ngoài cho mục đích được liệt kê ở trên. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tiến hành các bước để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn tiếp tục nhận được một sự bảo vệ tiêu chuẩn.
 2. Dữ liệu Cá nhân được thu thập theo quy định của Chính sách Bảo mật sẽ được tiết lộ cho các tổ chức quản lý và vận hành SC VivoCity App cho mục đích lưu trữ và xử lý Dữ liệu Cá nhân đó trong thời hạn của SC VivoCity App, bao gồm thời hạn của Tài khoản Thành viên.
 3. Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân miễn là Tài khoản Thành viên của bạn còn hoạt động hoặc cần thiết nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ của Chương trình và nhằm duy trì hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích được bạn chấp thuận. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi bất kỳ thỏa thuận nào.
 4. Bạn có quyền đề nghị tiếp cận và hiệu chỉnh dữ liệu cá nhân của mình. Trường hợp không còn mong muốn chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào hoặc hủy Tài khoản Thành viên, vui lòng thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào tại support@scvivocity.com.vn
 5. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo từng thời điểm mà không có thông báo trước. Bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật đối với Chính sách Bảo mật được đăng tải công khai và có trên SC VivoCity App. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật sẽ có hiệu lực ngay lập tức và sẽ có hiệu lực ràng buộc bạn kể từ thời điểm những thay đổi đó được đăng tải trên SC VivoCity App. Việc tiếp tục sử dụng SC VivoCity App của bạn đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận và đồng ý với những sửa đổi đó.
 6. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân và thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ liệu Cá nhân trong phạm vi được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này và Chính sách Bảo mật. Chúng tôi không đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ không bị rò rỉ, đánh cắp bởi bất kỳ bên nào mà chúng tôi không tiết lộ trong quá trình vận hành và duy trì SC VivoCity App. Trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải chịu gây ra bởi vi-rút hoặc các nội dung độc hại hoặc có hại khác mà bạn truy cập từ hoặc thông qua SC VivoCity App.
 7. Chính sách Bảo mật này được điều chỉnh bởi và hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tất cả khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ Chính sách Bảo mật sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
 8. Điều khoản và Điều kiện này có bản ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trường hợp có sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiềng Việt, tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
 9. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi thư cho chúng tôi tại support@scvivocity.com.vn. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các điểu khoản Chính sách Bảo mật, vui lòng hủy đăng ký Chương trình.
 10. Chính sách Bảo mật này được lập lần đầu vào ngày 27/12/2022, cập nhật lần thứ nhất vào ngày 30/06/2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.

Bạn có thể quan tâm