Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Phương Nam

Khác

Số: 03-29, 03-30

Tầng: 03

10:00 - 22:00

3775 4428

Được thành lập từ tháng 8 năm 2004 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Sách & dịch vụ Bản quyền. Đến tháng 01/2008, Trung tâm chính thức trở thành công ty Sách Phương Nam (PNB). Hiện nay, bình quân hàng năm công ty sách Phương Nam phát hành 40.000 tựa sách quốc văn và ngọai văn với khỏang hơn 6 triệu bản. Trong đó sách do công ty liên kết xuất bản phát hành khỏang từ 500 – 600 tựa.

Khuyến mãi và sự kiện
Tin tức